Find kæreste Albertslund

Når denne prøveperiode er overstået, beslutter bestyrelsen om medlemmet skal fortsætte i hønegruppen. Det skal sikres, at alle beboere får lige adgang til ansættelse. 2 Et aktivt medlem defineres ved at opfylde et aktivitetskrav, som er fastsat af bestyrelsen, såfremt at man som medlem, ikke opfylder aktivitetskravet indenfor en given tidsramme bestemt af bestyrelsen, vil hønemedlemmet øjeblikkeligt blive eksluderet fra gruppen, det tidligere medlem, kan dog på lige fod med andre beboere senere søge om genoptagelse i Hønegruppen, dog med fornyet prøveperiode. §19 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af hønegruppen med øjeblikkelig virkning, hvis denne med forsæt eller ved grov uagtsomhed overtræder loven eller de deraf følgende bestemmelser, hvis denne gør sig skyldig i grov eller ofte gentagen forsømmelse eller hvis mindst 2/3 af hønegruppen ønsker dette.Såfremt vedkommende ønsker det, skal sagen behandles på førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde. 2 Hvis et medlem af hønegruppen udebliver uden afbud fra tre på hinanden følgende møder, kan dette medlem ekskluderes af gruppen. 3 Bestyrelsen kan ekskludere et hønegruppemedlem af vagtrotationen, hvis dette skønnes nødvendigt.Opnås der her ikke enighed, skal sagen behandles af afdelingsbestyrelsen.§21 Løn til de enkelte gruppemedlemmer fastsættes af fællesmødet efter indstilling fra bestyrelsen. Timetal for regnskabsføreren og indkøberen fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Du kan blandt andet opleve Erotisk, Beach Party og mange andre.

Vi arbejder hele tiden på at udvikle nye arrangementer til dig og dine venner.

Du kan følge med i vores events på Facebook eller afholder gruppemøde hver tirsdag kl. sal) Den Våde Høne drives af Morbærhavens beboer på frivillig basis.

Regnskabet skal udsendes sammen med mødeindkaldelse til fællesmødet senest i april, der skal godkende regnskabet.

Regnskabsføreren skal forelægge halvårsbalance i beboerbladet. §10 Indkøberen sørger for vedligeholdelse af varelager, inventar og nødvendige artikler samt sørger for nødvendige indkøb. At, fastsætte Den våde Hønes langsigtede målsætninger.

Leave a Reply

  1. topografische kaart belgium online dating 02-Aug-2017 12:09

    As much a skill as it is a sport, ice fishing isn't for the faint of heart.